Billede af vandhane

Grundvand

Hvert år henter vi 353 millioner kubikmeter drikkevand i vores grundvand i Danmark. Men hvis vi indvinder for meget, kan naturen ikke nå at skabe nyt vand. Vi skal derfor indvinde med omtanke.

For at sikre rent drikkevand til os alle, er vigtigt at beskytte grundvandet. Det gør vi i kommunen gennem indsatsplaner. Disse planer beskriver grundvandsbeskyttende tiltag i de områder, hvor vandværkerne indvinder grundvandet til drikkevand. Som grundejer kan du være med at beskytte vores grundvand blandt andet ved at undgå at bruge pesticider i haven.

For at vi bedst muligt at beskytte grundvandet, må du ikke lave en boring ned til grundvandet uden en tilladelse fra kommunen. Det betyder, at hvis du vil indvinde grundvand og bruge til for eksempel drikkevand, markvanding og vand til kreaturer skal du søge kommunen om dette. Se mere om hvordan i afsnittet længere nede på siden.

Faxe Kommune fik i 2020 udarbejdet en grundvandsredegørelse af Rambøll, som bl.a. redegør for Faxe Kommunes grundvandsressource, den kemiske tilstand og hvor godt beskyttet grundvandet i kommunen er. Du kan læse grundvandsredegørelsen nedenfor.

På denne side kan du blandt andet læse om, hvad du skal søge tilladelse til og om beskyttelse af grundvandet.

En ny boring til indvinding af grundvand

Vil du etablere en ny boring til indvinding af grundvand til drikkevand, markvanding eller vanding af husdyr, så skal du sende en ansøgning om boring til Faxe Kommune gennem BYG & MILJØ.

Vil du gerne bibeholde en eksisterende brønd eller boring til havevanding med videre, så skal du sende en ansøgning om at bibeholde en brønd eller boring til Faxe Kommune.

 

Beskyttelse af grundvandet

Vi skal alle være med til at beskytte grundvandet, og kommunen skal udarbejde indsatsplaner.

Som haveejer kan du lade være med et bruge pesticider i haven. Du kan læse mere om hvordan i folderne; Sprøjtefri have under siden Beskyt dit eget grundvand.

Som landmand skal du være opmærksom på 25 m beskyttelseszonen. Du kan læse mere i afsnittet "25 meter-beskyttelseszoner" herunder.

Indsatsplaner

I Danmark forebygger vi frem for at rense. Det betyder, at vi beskytter vores grundvand mod forurening, fordi vi bruger grundvandet til drikkevand.

Staten har kortlagt og udpeget følsomme områder, hvor der skal gennemføres en ekstra og mere målrettet indsats for at beskytte drikkevandet. Se hvilke områder der er udpeget under Indsatsområder.

Fra disse områder indvindes der allerede vand, eller også er et område reserveret til beskyttelse af en fremtidig drikkevandsressource.
 
Kommunen skal udarbejde indsatsplaner for områderne. Faxe Kommune har endnu ikke udarbejdet indsatsplaner

25 meter-beskyttelseszoner

25 meter-zonen er en generel beskyttelseszone rundt om alle indvindingsboringer. Beskyttelseszonen på 25 meter er indført for at beskytte boringen mod forurening. Zonen gælder alle drikkevandsboringer, som ligger i områder med erhvervsmæssig dyrkning af jorden – typisk landbrug – og derfor må der hverken dyrkes, gødes eller bruges pesticider inden for zonen.

Forbuddet gælder både på erhvervsmæssige og offentlige arealer.

Det er muligt at få godtgørelse for 25 meter-zonen på din grund. For at læse mere om dette og ansøge om godtgørelse skal du gå ind på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Ansøgningsfristen for godtgørelse er d. 1. september i ansøgningsåret. Erstatningen indekseguleres hvert år og bliver udbetalt bagudrettet.Godtgørelse er i 2021 på 477 kr.

Kontaktinformation

Faxe Kommune
Natur & Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 56 20 30 00
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00

Opdateringsdato: 24.01.2023 - 08:29