Erhverv

Erhverv og erhvervsbygninger i landzone

Landbrug og skovbrug. Etablering og udvidelse af erhverv. Arealkrævende erhverv.

Der er stor forskel på, om dit erhverv er landbrugsrelateret eller ej. Udgangspunktet er, at byggeri, der er nødvendig for driften af en landbrugs- eller skovbrugsejendom, ikke kræver landzonetilladelse. Du skal dog være opmærksom på at dit byggeri kan kræve andre tilladelser. Du kan finde mere information om dette under "læs også."

Hvis du derimod driver et erhverv, eller har ønske om at drive et erhverv fra en ejendom i det åbne land, der IKKE er landbrugs- eller skovbrugsrelateret, er der en række forhold, du skal være opmærksom på. Disse kan du læse mere om herunder.

Nye bygninger til landbrugserhverv

Nye bygninger til landbrug kan opføres uden landzonetilladelse. Ansøger skal kunne dokumentere behovet, både i form af anvendelse og størrelse.

Hvis der ikke kan redegøres for behovet, skal bygningen betragtes som privat, f.eks. udhus. Alternativt kan landbrugsstyrelsen anmodes om en udtalelse om behovet for bygningen på den pågældende ejendom.

Nye erhvervsbygninger

Der kan som udgangspunkt ikke meddeles tilladelse til nye erhvervsbygninger i landzonen. Disse skal henvises til erhvervsområder i byzone.

Hvis kommuneplanrammen tillader mindre erhverv, kan kommunen vurdere, om der i det konkrete tilfælde vil kunne meddeles tilladelse til nye erhvervsbygninger. Dette gælder for eksempel i nogle landsbyer.

Indretning af erhverv i eksisterende landbrugsbygninger

Man har en ret til at indrette nærmere bestemte erhverv i eksisterende overflødiggjorte landbrugsbygninger, hvis bygningen er egnet og ikke til- eller ombygges væsentligt (Planlovens § 37 stk. 1). Det er også et krav, at bygningen er reelt overflødiggjort for landbruget. Alle erhverv skal anmeldes til kommunen inden de indrettes.

Man kan indrette erhverv af følgende typer: håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker, liberale erhverv, forenings- og fritidsformål samt lager- og kontorformål. Vær opmærksom på, at man ikke kan indrette erhverv, der kræver udendørs oplag/parkering så som entreprenører, vognmænd og lignende.

Man kan kun have et mindre, ikke skæmmende oplag i tilknytning til det indrettede erhverv. Oplagets størrelse og placering skal på forhånd godkendes af kommunen.

Indretning af erhverv i andre eksisterende bygninger

Man har en ret til at indrette nærmere bestemte erhverv i eksisterende bygninger, hvis bygningen er egnet og ikke til- eller ombygges væsentligt (Planlovens § 37 stk. 2).  Det er også et krav, at bygningen er reelt overflødiggjort, som eksempelvis  en lukket landsbyskole, et gammelt mejeri, en nedlagt brugs eller lignende.  Alle erhverv skal anmeldes inden de indrettes.

Vær opmærksom på, at ovenstående mulighed ikke gælder inden for kystnærhedszonen, som strækker sig cirka 3 kilometer ind i landet fra kysten. Du kan se kystnærhedszonen på Faxe Kommunes kort på nettet: Borger-GIS

Man kan indrette erhverv af følgende typer: håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker, liberale erhverv, forenings- og fritidsformål samt lager- og kontorformål. Vær opmærksom på, at man ikke kan indrette erhverv, der kræver udendørs oplag/parkering så som entreprenører, vognmænd og lignende. Man må ikke have oplag i tilknytning til disse virksomheder.

Bygningsudvidelser af eksisterende lovlige erhverv

Er erhvervet indrettet med landzonetilladelse har kommunen konkret taget stilling til at erhvervet vil kunne indrettes og forventeligt udvides. Derfor kan mindre udvidelser tillades.

Et erhverv indrettet i en eksisterende bygning efter planlovens § 37 kan opføre en tilbygning til erhvervsbygningen op til 500 m2 uden landzonetilladelse. Ønskes der i stedet en udvidelse i en ny selvstændig bygning, kræver dette landzonetilladelse, hvilket i nogle tilfælde kan gives i efter nærmere vurdering.

Får erhvervet omfattende eller industrilignende karakter, skal virksomheden henvises til et egnet erhvervsområde i byzone. Det gælder selvom virksomheden har ligget på samme sted i mange år.

Erhverv med behov for udendørs oplag og parkering

Erhverv, som har behov for større udendørs oplag af materialer eller har behov for parkering af flere større maskiner, må ikke indrettes uden landzonetilladelse. En sådan landzonetilaldelse kan som udgangspunkt ikke gives, da disse erhverv skal henvises til erhvervsområder i byzone. Erhvervene omfatter blandt andet vognmænd, entreprenørere og lignende. 

Kontaktinformation

Center for Plan & Miljø
Landzone
Frederiksgade 9
4690 Haslev
E-mail: landzone@faxekommune.dk
Tlf: 56 20 30 19

Opdateringsdato: 22.01.2021 - 08:57