Billede af batterier

Anmeldelse af farligt affald

Hvis du som virksomhed frembringer farligt affald, skal du anmelde affaldet til kommunen.

For at undgå skader på mennesker og miljø er det vigtigt, at farligt affald bliver bortskaffet forsvarlig vis. Du har derfor pligt til at anmelde og aflevere alt farligt affald.

 

Hvilke typer farligt affald skal anmeldes?

Alt farligt affald som din virksomhed frembringer, skal anmeldes til kommune. Det kan f.eks. være farligt affald som:

  • Tungmetalholdigt affald
  • Olieaffald (f.eks. motor- og smøreolier) 
  • Kemikalier
  • PCB-holdigt affald 
  • Småbatterier 
  • Køle- og smøremidler 
  • Akkumulatorer 
  • Spraydåser 
  • Lysstofrør 

Undtaget er dog eksplosivt affald.

Hvordan anmelder jeg mit farlige affald?

En anmeldelse skal omfatte oplysning om affaldstype (EAK-kode) samt affaldets mængde, emballering, sammensætning og egenskaber.

På virk.dk kan du anmelde din virksomheds farlige affald.

Anmeldelsen er gældende indtil der sker væsentlige ændringer i mængder og typer af farligt affald, hvorefter du skal indsende ny anmeldelse.

Kontaktinformation

Faxe Kommune
Natur & Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 56 20 30 00
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00

Opdateringsdato: 26.10.2018 - 10:10