Godkendelsespligtige virksomheder

En godkendelsespligtig virksomhed er en virksomhed, der ved etablering, samt ved udvidelse og ændringer, skal have en miljøgodkendelse.

En miljøgodkendelse meddeles af kommunen og i nogle tilfælde af Miljøstyrelsen. En miljøgodkendelse er kommunens/Miljøstyrelsens accept af, at der foregår en bestemt aktivitet på en bestemt lokalitet.

På DMA-Portalen (Digital Miljøadministration) kan du få et overblik over de virksomheder og landbrug, kommunen har meddelt miljøgodkendelse til. Her kan du også se og læse godkendelserne, der er meddelt fra 2016 og frem, samt nogle spildevandstilladelser og VVM-afgørelser.

Hvem skal have en miljøgodkendelse?

Godkendelsespligten omfatter de virksomheder, anlæg, indretninger eller aktiviteter, der er optaget på listerne i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og 2, samt alle aktiviteter, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed.

Hvis der på en godkendelsespligtig virksomhed herudover udføres en eller flere biaktiviteter, der ikke er omfattet af bilag 1 eller 2, er alle forurenende aktiviteter omfattet af godkendelsespligten.

Hvis det på en virksomhed kun er biaktiviteten, der er omfattet af bilag 1 eller 2, er det kun biaktiviteten samt de aktiviteter, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed, der er omfattet af godkendelsespligten.

Hvornår skal jeg søge miljøgodkendelse?

En godkendelsespligtig virksomhed, anlæg, indretning eller aktivitet, må ikke etableres eller påbegyndes før der er meddelt miljøgodkendelse. Dette gælder også for udvidelser og ændringer, der kan give anledning til øget forurening, herunder øget affaldsfrembringelse.

Bestemmelsen gælder både for bygningsmæssige og for driftsmæssige ændringer, f. eks. også for udvidelse af driftstiden.

Hvordan søger jeg en miljøgodkendelse?

Inden du går i gang med ansøgningen, er det en god idé, at kontakte kommunen, for en afklaring af hvilket listepunkt i bilag 1 eller 2 virksomheden eller aktiviteten er omfattet af, samt en afklaring af evt. planmæssige og miljømæssige spørgsmål.

Du skal indsende ansøgningen om miljøgodkendelse via den digitale selvbetjening, Byg og Miljø.

I Byg og Miljø vil du blive guidet igennem hvilke oplysninger, som ansøgningen m.v. skal indeholde. Systemet er sat op således, at du når du har valgt listepunkt, kun skal afgive oplysninger, der er relevant for den type virksomhed eller aktivitet.

Kan jeg få tilladelse til at påbegynde bygge-og anlægsarbejdet før der forelægger en godkendelse?

Hvis din virksomhed ønsker at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet før, der forelægger en miljøgodkendelse, kan kommunen i særlige tilfælde give en tilladelse hertil.  Anlægget skal dog være i overensstemmelse med lokalplan eller byplanvedtægt, og der skal i øvrigt kunne forventes, at blive  meddelt miljøgodkendelse.

Der skal i så tilfælde indsendes en særskilt ansøgning om, at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet.

Bygge- og anlægsarbejder sker på bygherrens ansvar.

Hvad indeholder en miljøgodkendelse?

Miljøgodkendelsen indeholder en miljøteknisk beskrivelse, en miljøteknisk vurdering samt vilkår for, hvordan virksomheden skal indrettes og drives.

Den miljøtekniske beskrivelse er som udgangspunkt baseret på en virksomheds ansøgning, mens den miljøtekniske vurdering, er kommunens eller Miljøstyrelsens vurdering af virksomhedens aktiviteter, indretning og drift, samt de foranstaltninger, der er foretaget, for at sikre, at virksomheden ikke påfører omgivelserne væsentlig forurening.

For nogle listepunkter er der udarbejdet standardvilkår. Standardvilkårene fremgår af standardvilkårsbekendtgørelsen, og vil blive oplyst i forbindelse med ansøgningsprocessen gennem Byg og Miljø.

Særligt for maskinværksteder over 1.000 m2

Maskinværksteder der har et produktionsareal på 1.000 m2 eller derover, er  reguleret af maskinværkstedsbekendtgørelse. Det betyder at dit maskinværksted ikke skal have en miljøgodkendelse, før det etableres, udvides eller du ændrer produktionen.

Du skal i stedet via Byg og Miljø anmelde etableringen, udvidelsen eller ændringen til kommunen. I anmeldelsen skal du redegøre for, at maskinværkstedet lever op til reglerne i bekendtgørelsen.

Hvis dit maskinværksted allerede har miljøgodkendelse, vil den fortsat være gældende, indtil du foretager ændringer eller udvidelser, der medfører forøget forurening, eller hvis kommunen vurderer, at miljøgodkendelsen ikke længere er dækkende for virksomhedens aktivitet.

Skal virksomheden også have en spildevandstilladelse?

Hvis der fra din virksomhed skal udledes processpildevand, dvs. andet spildevand end tag- og overfladevand samt sanitært spildevand, skal du også søge om spildevandstilladelse. Spildevandstilladelsen kan med fordel søges samtidig med miljøgodkendelsen. Du kan søge om spildevandstilladelse gennem Byg og Miljø.

I forbindelse med udvidelse eller ændring af en eksisterende virksomhed, skal du søge om tillæg til spildevandstilladelsen, hvis ændringen eller udvidelsen medfører en væsentlig ændring i mængde eller sammensætning af spildevandet.

Kontaktinformation

Faxe Kommune
Natur & Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 56 20 30 00
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00

Opdateringsdato: 07.03.2019 - 08:52