Skilte/plakater langs vejen

Opsætning af midlertidige skilte, plakater og bannere

Faxe Kommune har et regulativ for opsætning af skilte, plakater og bannere i forbindelse med arrangementer, cirkusforestillinger mv., som skal overholdes, hvis der opsættes midlertidige skilte, plakater og bannere i kommunen. Du kan læse regulativet her på siden.

Inden skilte, plakater og bannere opsættes, skal der søges om tilladelse. Ansøgning skal fremsendes digitalt på www.rov.vd.dk. Du skal under 'ansøg om' vælge 'Tilladelse til arrangement'.

Du skal bruge dit NemID eller MitID for at søge om tilladelse, så hav gerne det klar når du går i gang. 

Valgplakater
Regulativ for opsætning af skilte, plakater og bannere samt krav til ansøgning gælder ikke for opsætning af valgplakater.

Valgplakater må kun ophænges i perioden fra den fjerde lørdag inden valgdagen indtil 8 dage efter valget. Vejledning og regler til opsætning af valgplakater i Faxe Kommune, kan du læse her på siden. 

Du kan også læse om valgplakater og lovgivningen i Vejdirektoratets vejledninger, valgplakater på vejarealer og valgmateriale i det åbne land.

Skilte til nabohjælp

På mindre boligveje kan Faxe Kommune tillade, at der opsættes nabohjælpskilte, hvis alle beboerne er enige.

Nabohjælpskilt på privat areal
Opsætning af nabohjælpskilte på privat areal, kræver som udgangspunkt ikke tilladelse. Skiltet må dog ikke være til ulempe eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne. Herudover skal du være opmærksom på, at der kan være en lokalplan for området, hvori der kan været stillet krav til opsætning af skilte mv. Ved opsætning på privat areal skal det til enhver tid sikres at skiltet ikke forringer oversigtsforholdene for trafikanterne.

Nabohjælpskilt på vejareal
Kørebanen, cykelsti, fortov og rabat hører til vejarealet. Hvis nabohjælpskilte ønskes opsat på vejarealet, skal kommunen godkende placeringen. Det gælder både for veje og stier, som er offentlige samt private fællesveje og private fællesstier i by og bymæssige områder.

Nabohjælpskiltet skal opsættes på en særskilt stander
Nabohjælpskilte er ikke færdselsafmærkning. Ifølge færdselsloven må skilte der ikke er færdselsafmærkning ikke placeres på eller i forbindelse med færdselstavler, afmærkning på kørebanen, signalanlæg eller anden afmærkning og indretning på eller ved ved til regulering af eller til vejledning for færdslen. Ved opsætning af nabohjælpskilt skal minimumskravene til sikkerhedsafstand både i højden og i forhold til kørebane og cykelsti/fortov overholdes.

Faxe Kommune opsætter skiltet
Du må ikke selv sætte nabohjælpskilt op på vejarealet. Opsætning af skiltet skal af sikkerhedsmæssige hensyn, og for at undgå skader på forsyningsledninger mv., udføres af Faxe Kommune.

Generelt om tilladelsen
Som ansøger påtager du dig det fulde ansvar for nabohjælpskiltet. Da et nabohjælpskilt ikke er et færdselskilt, har kommunen ingen forpligtelse til at sætte disse skilte op på vejarealet. Ansøger skal derfor afholde alle udgifter. Såfremt der efterfølgende sker skade på nabohjælpskiltet er udgiften til reparation/udskiftning mv. Faxe Kommune udvedkommende. Hvis der ikke bestilles nyt skilt, og herefter opsætning af Faxe Kommune, nedtages skiltestanderen.

Ansøger betaler
Selve nabohjælpskiltet skal du selv købe gennem her. Faxe Kommune indkøber skiltestanderen og opsætter det hele samlet. Udgifterne hertil afholdes af ansøger.

Ansøgning
Skriv en kort ansøgning og oplys om hvorvidt alle vejens beboere er enige.
Til ansøgningen skal vi bruge et oversigtskort hvorpå det er udpeget hvor skiltet ønskes placeret. Ansøgningen sendes til trafikafdelingen.

Legende børn-skilt

I mange boligområder ønsker beboerne at få opsat skilt med legende børn op - f.eks. pigen med den røde ballon.

Skiltet er uatoriseret færdselsafmærkning og må ikke sættes op ved offentlig vej. Skiltet kan give en falsk tryghed, da skiltet ikke har en restriktion i forhold til trafikanternes adfærd, hverken i forhold til hastighed eller om at udvise særlig agtpågivenhed.

På private fællesveje og private fællesstier i byer og bymæssige områder, kan kommunen på en række betingelser give tilladelse til at skiltet med legende børn kan sættes op. Betingelserne er dog, at vejen er indrettet til opholds- og legeområde.

Opholds- og legeområde
Opholds- og legeområder er defineret ved deres indretning, hvor vejen typisk ikke er adskilt fra fortovet, ligesom der heller ikke må parkeres langs vejen. Hvis vejen er indrettet som opholds- og legeområde er skiltet "opholds- og legeområde (E51)" opsat. Dette kan så indenfor området suppleres med legende børn skiltet.

Ansøger betaler
Det er gratis at ansøge om opsætning af legende børn-skiltet, men de ændringer der skal ske på vejarealet, samt opsætning af tilhørende skilte og legende børn-skiltet betales af ansøger. Opsætning af skilt skal af sikkerhedsmæssige hensyn og for at undgå skader på forsyningsledninger mv. udføres af Faxe Kommune.

Ansøgning
Skriv en kort ansøgning og beskriv hvorfor I ønsker opsat legende børn-skilt. Oplys også:

  • oplysninger om hvorvidt vejen på nuværende tidspunkt er indrettet til opholds- og legeområde
  • hvilke grundejere der står bag ansøgningen
  • hvilke grundejere, der har besluttet ønsket om legende børn-skilt og hvordan beslutningen er taget

På det grundlag afgør vi, om det er nødvendigt med en yderligere høring.

Vedlæg kortbilag for ønsket om placering af legende børn-skiltet. Ansøgningen sendes til trafikafdelingen.

Skal der ske ændringer af vejens indretning, kræver det en særskilt behandling af sagen. I kan læse mere om dette under private fællesveje.

Kommerciel servicevejvisning

Kommerciel servicevejvisning er en betegnelse for blå/hvide skilte, der kan etableres til alle typer virksomheder af turist-, fritids- eller erhvervsmæssig karakter og almene institutioner, anlæg og kulturelle institutioner. På skiltene kan der benyttes virksomhedsnavn, men logo må ikke anvendes.

Ønskes et skilt i et vejkryds med flere geografiske navne, terminalmål navne og kommercielle virksomhedsnavn end 4 på pilvejvisere og tabelvejvisere, udføres skiltet med servicetavler (symboler) frem for tekst.

Omkostninger til opsætningen afholdes af virksomhedsejeren. Omkostningerne dækker indkøb, opsætning og fremtidig nedtagning.
I tilfælde af at et skilt beskadiges eller er nedslidt, vil kommunen tage kontakt til virksomheden inden nyt skilt opsættes. Ved eventuel genopsætning af skiltet, vil omkostningen ligeledes afholdes af virksomhedsejeren.

Ansøgning
Hvis du ønsker kommerciel servicevejvisning, skal du søge om tilladelse. Ansøgningsskemaet, som du finder her på siden, skal udfyldes og sendes til trafikafdelingen.

Regler for kommerciel servicevejvisning

Du kan læse mere om regler for kommerciel servicevejvisning her på siden.

Kontaktinformation

Trafik
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 5620 3040
E-mail: trafik@faxekommune.dk

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9:00-13:00. Torsdag fra 9:00-17:00.

Sagsbehandlingstiden kan variere, men gennemsnitlig er sagsbehandlingstiden mellem 2-4 uger.

 

Opdateringsdato: 31.10.2022 - 11:56