Billede af en entreprenørvirksomhed

Øvrige virksomheder

En lang række af virksomheder er ikke godkendelsespligtige, men reguleres af en branchebekendtgørelse eller miljøbeskyttelsesloven generelle regler. Der er ofte tale om mindre virksomheder.

Det drejer sig om bl.a. mindre forurenende virksomheder som f.eks. små maskinværksteder, vognmandsforretninger, små bryggerier og trykkerier.  Renserier og mindre affaldsbehandlingsanlæg, er omfattet af branchebekendtgørelser. Alle andre virksomheder som f.eks. restauranter, frisører, bilforhandlere og mange flere, reguleres af de generelleregler i miljøbeskyttelsesloven.

Mindre forurenende virksomheder

Betegnelsen mindre forurenende virksomheder dækker over de virksomheder, der er optaget på bilag 1 i brugerbetalingsbekendtgørelsen.

For denne gruppe virksomheder gælder ingen særskilte miljøregler vedrørende etablering, flytning, udvidelse eller ændring, bortset fra miljøbeskyttelseslovens gennerelle bestemmelser. Faxe Kommune er dog forpligtet til, at føre regelmæssigt tilsyn med disse virksomheder.

Ved uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening på virksomheden, kan kommunen meddele påbud om nedbringelse af forureningen.

Hvis en ændring eller udvidelse af virksomheden medfører, at virksomheden bliver godkendelsespligtig, træder reglerne for godkendelsespligtige virksomheder i kraft.

Renserier

Etablering, drift og ændring af renserier samt ind-og udleveringssteder skal ske i overensstemmelse med renseribekendtgørelsen.

Siden 1. januar 2004 har det ikke været tilladt at etablere nye renserier i boligejendomme. Forbuddet gælder ikke for renserier, som udelukkende har rensemaskiner, der anvender kulbrinter som rensevæske.

Faxe Kommune skal underrettes senest 14 dage, inden nye ind-og udleveringssteder tages i drift.

Ved ind-og udleveringssteder forstås: Virksomheder, der ikke foretager rensning, men modtager mere end 6 tons tøj pr. år med henblik på udlevering efter rensning.

Mindre affaldsbehandlingsanlæg

Mindre affaldsbehandlingsanlæg som f.eks. biogasanlæg, komposteringsanlæg, samt pladser for modtagelse, oplag og håndtering af affald, der ikke er godkendelsespligtige, er omfattet af bekendtgørelse om miljøforhold på mindre affaldsbehandlingsanlæg.

Bekendtgørelsen stiller bl.a. krav til belægning på pladsen, indretning og drift, samt egenkontrol.

Anden virksomhed

For mindre virksomheder, der ikke er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen, er der ikke fastsat særlige bestemmelser om etablering og drift. Virksomhederne er heller ikke omfattet af regelmæssigt tilsyn.

Ved uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening på virksomheden, kan kommunen meddele påbud om nedbringelse af forureningen efter miljøbeskyttelseslovens § 42.

Hvad skal jeg være opmærksom på ved etablering, ændring eller udvidelse af en virksomhed?

Din virksomhed skal lokaliseres i overensstemmelse med planbestemmelserne for området. Disse fremgår dels af kommuneplanen og eventuelt af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Hvis du etablerer en virksomhed i landzone, kan det kræve landzonetilldelse.

Hvis etableringen eller ændringen af din virksomhed, indebærer at der afledes processpildevand, skal der forinden ansøges om og meddeles tilladelse til afledningen.

Kontaktinformation

Faxe Kommune
Natur & Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 56 20 30 00
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00

Opdateringsdato: 26.10.2018 - 09:16