Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling

Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling for stofmisbrug.

Ordningen giver borgeren mulighed for at få udredt sin misbrugssituation og blive henvist til en passende behandling. Henvendelse om stofmisbrugsbehandling i Faxe Kommune rettes til:

Rusmiddelcentret
Præstøvej 78
4640 Faxe
Tlf.: 5620 2720
E-mail: rus@faxekommune.dk

Rusmiddelcentret i Faxe Kommune benævnes i det følgende ”Rusmiddelcentret”.
Henvendelse til Rusmiddelcentret kan ske anonymt. Rusmiddelcentret rådgiver anonymt, men behandling for stofmisbrug kan ikke ske anonymt (hvis dette efterfølgende ændres ved lov, arbejdes der naturligvis efter gældende lov). Medarbejdere i Rusmiddelcentret er underlagt tavshedspligt.

Rusmiddelcentret behandler primært misbrug af:

 • Centralstimulantia (amfetamin/speed, kokain, ecstasy, crack, metamfetamin)
 • Opioider (heroin, morfin, smertestillende medicin)
 • Hallucinogener (LSD, svampe), cannabis (hash, pot, skunk)
 • Benzodiazepiner (beroligende, angstdæmpende medicin, sovemedicin)

Benævnes herefter samlet under betegnelsen ”stoffer”.

Akut abstinensbehandling foretages af egen læge, hvis Rusmiddelcentrets lægekonsulent ikke kan forestå dette. Borgere med akut forgiftning henvises til behandling på somatisk hospital.

Herudover tilbyder Faxe Kommune anonym stofmisbrugsbehandling efter Servicelovens § 101 a.

Henvendelse om anonym stofmisbrugsbehandling rettes til:
E- mail: rus@faxekommune.dk

Tlf.: 5620 2750

Målgruppe

Målgruppen kan inddeles i tre:

 • Borgere over 18 år, som søger stofmisbrugsbehandling for eget misbrug.
 • Pårørende til borgere med et misbrug af stoffer, som søger rådgivning.
 • Unge under 18 år, der ønsker vejledning og stofmisbrugsbehandling. Behandling kræver forældres samtykke, men der kan gives få vejledende samtaler anonymt og uden forældresamtykke.

For alle tre grupper gælder det, at borgeren skal have folkeregisteradresse i Faxe Kommune.

Visitationsprocedure

Borgere med stofmisbrug kan uden forudgående visitation henvende sig til Rusmiddelcentret for en kort vejledning med henblik på udredning og planlægning af behandlingsforløb.

Henvendelse kan ske enten pr. telefon på: 5620 2720, pr. e-mail på: rus@faxekommune.dk eller ved personligt fremmøde på Præstøvej 78, 4640 Faxe.

For borgere fra andre kommuner ligger visitationsretten i borgerens hjemkommune.

Behandlingsgaranti

Der er garanti for behandling af stofmisbrug (servicelovens § 101).

Indenfor 14 dage efter borgerens henvendelse til Rusmiddelcentret med ønske om at komme i behandling skal der foreligge en behandlingsplan (behandlingsplan jf. sundhedsloven § 142).

Ønsker borgeren en lægesamtale skal denne kunne tilbydes senest 14  dage efter første henvendelse til Rusmiddelcentret.

Frit valg

En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til i Rusmiddelcentret.

Det frie valg omfatter også lægesamtaler.

Retten til frit valg kan dog begrænses, hvis hensynet til borgeren taler for det.

Hvad koster det?

Ambulant stofmisbrugsbehandling finansieres af Faxe Kommune og er gratis for borgeren.

Rusmiddelcentret kan visitere til dag- og døgnbehandling. Der kan være egenbetaling forbundet med dag- og døgnbehandling.

Organisering

Rusmiddelcentret er organisatorisk placeret i Center for Familie, Social & Beskæftigelse.

Ambulant stofmisbrugsbehandling varetages af konsulenter i Rusmiddelcentret.

Dag- og døgnbehandling visiteret af Rusmiddelcentret vil blive varetaget af et andet godkendt behandlingstilbud.

Behandlingstilbud

Rusmiddelcentret tilbyder:

 • Udredningsforløb
 • Motivationsforløb
 • Ambulant stofmisbrugsbehandling, individuelle samtaler
 • Åben misbrugsrådgivning og vejledning til borgere og samarbejdspartnere
 • Par samtaler, pårørendesamtaler og familiesamtaler
 • Lægefaglig indsats, herunder medicinsk substitutionsbehandling
 • NADA øreakupunktur
 • Efterbehandlingsgruppe
 • Mindfulness-baseret tilbagefaldsforebyggelse i grupper
 • Ambulant stofmisbrugsrådgivning og -behandling for unge under 18 år
 • Visitation til dag-/døgnbehandlingstilbud
 • Anonym stofbehandling (efter Servicelovens §101 a)

Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling

Rusmiddelcentrets ansatte afspejler en tværfaglig sammensætning, som omfatter:

 • Socialrådgivere
 • Pædagoger
 • Læge
 • Social- og Sundhedsfaglige medarbejdere

Alle medarbejdere har erfaring og/eller videreuddannelse indenfor misbrugsbehandling.

Alle medarbejdere tilbydes løbende kompetenceudvikling og supervision.

Mål, værdier og normer

Tilgængelighed - Der skal være let adgang til stofmisbrugsrådgivning og behandling for borgere og pårørende, der ønsker hjælp til misbrugsproblemer.

Afdække, afklare, diagnosticere og behandle misbrugsproblemer hos den enkelte borger eller pårørende samt forebygge tilbagefald.

Tværfagligt, helhedsorienteret og koordineret samarbejde i indsatsen over for borgere med misbrugsproblemer og deres pårørende.

Frivillig deltagelse er en forudsætning for behandlingen. Det forudsættes at borgeren deltager frivilligt og har et ønske om at engagere sig i egne mål for indsatsen.

Respekt og empati for borgerens situation er grundværdierne i behandlingsarbejdet.

Dialogen mellem borger og behandler skal fremme tillid og tryghed i behandlingen og medvirke til, at borgeren tager medansvar for egen behandling og indsats.

Brugerinddragelse

Al behandling i Rusmiddelcentret foregår frivilligt.

Borgene bliver hørt og inddraget og har altid indflydelse på egen behandling i Rusmiddelcentret.

Enhver behandlingsplan der udarbejdes i forhold til den enkelte borger udarbejdes altid i dialog og ved inddragelse af borgeren.

Behandlingsplaner og opfølgning på behandlingsplaner

For hver borger udarbejdes en behandlingsplan for behandlingsforløbet.

Behandlingsplanen udarbejdes i samarbejde med borgeren og revideres løbende gennem behandlingsforløbet.

I en behandlingsplan indgår:

 • Mål for behandlingsforløbet i Rusmiddelcentret
 • Delmål der vedrører uddannelse og/eller beskæftigelse
 • Delmål vedrørende sociale relationer, fællesskaber og netværk

Der følges op på borgernes behandlingsplan senest efter 1 måned og igen 6 måneder efter, et behandlingsforløb er afsluttet.

Behandlingsplanen indgår som en del af borgerens samlede sociale handleplan (servicelovens § 141). Det samme gælder for unge under 18 år.

Eventuelle børn under 18 år

Som en del af behandlingen i Rusmiddelcentret, er medarbejderne altid særligt opmærksomme på eventuelle børn under 18 år (fx hjemmeboende børn, delebørn, samværsbørn). Der spørges derfor altid ind til borgerens samvær med børn.

I tilfælde hvor medarbejderen vurderer, at et barn eller en ung udsættes for vanrøgt, nedværdigende behandling eller lever under forhold der bringer dets trivsel eller sundhed i fare underrettes Børn- & ungeafdelingen.

Borgeren vil altid blive orienteret om underretningen, inden den finder sted med henblik på at bevare behandlingsrelationen og fastholde behandlingen for stofmisbruget.

Underretningen sker jf. serviceloven § 153 og § 154 og følger kommunens interne retningslinjer.

Klageadgang

Behandlingsgaranti og afgørelser efter serviceloven

Ved klage over manglende overholdelse af behandlingsgarantien eller afgørelser truffet efter servicelovens § 101, kan der inden 4 uger klages til Rusmiddelcentret. Giver Rusmiddelcentret ikke medhold i klagen, sendes den videre til Ankestyrelsen, som så behandler klagen.

Afgørelser truffet efter §101a kan ikke påklages.

Sundhedsfaglige afgørelser

Klager vedrørende den sundhedsfaglige virksomhed kan ske til

Patientombuddet, Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg.

Uvildige patientvejledere i Region Sjællands Patientkontor, Alleen 15, 4180 Sorø kan være behjælpelige med klagegang.

Klagen skal være indgivet inden 2 år efter det tidspunkt, hvor klageren

var eller burde være bekendt med det forhold, der klages over, dog

senest 5 år efter den dag hvor klageforholdet har fundet sted.

Borgerrådgiver

Enhver borger har mulighed for at rette henvendelse til Faxe Kommunes

uvildige Borgerrådgiver, der kan rådgive vedrørende sagsbehandling og

klagegang.

Monitorering af indsatsen

Rusmiddelcentret monitorerer årligt behandlingsindsatsen ud fra måltal på:

 • Andelen af stofmisbrugere, der efter afsluttet behandling er stoffri
 • Andelen af stofmisbrugere, der efter afsluttet behandling har reduceret deres stofmisbrug
 • Andelen af stofmisbrugere, der efter afsluttet behandling har stabiliseret deres stofmisbrug
 • Andelen der efter afsluttet behandling vender tilbage til stofmisbrugsbehandling inden for 12 måneder.

Krav til eksterne behandlingsinstitutioner

Behandlingsstedet skal tilbyde lægefagligt, sundhedsfagligt, socialfagligt uddannet personale, der har relevant efteruddannelse relateret til misbrugsbehandling. At behandlingsstedet arbejder med og løbende dokumenterer faglig kvalitet i behandlingen.

Behandlingsstedet benytter anerkendte, dokumenterede, evidensbaserede metoder i misbrugsbehandlingen. Personale, der håndterer medicin, skal have lægefaglig, sundhedsfaglig grunduddannelse eller være oplært i medicinhåndtering. Der skal foreligge instruks for håndtering af medicin.

For yderligere oplysninger om de enkelte eksterne behandlingsinstitutioner henvises til Tilbudsportalen på: www.tilbudsportalen.dk

Lovgrundlag

Det er kommunens pligt at tilbyde behandling af stofmisbrug hos borgere i Faxe Kommune (Servicelovens § 101).

Faxe Kommune skal tilbyde anonym, ambulant behandling af stofmisbrug til personer, der har et behandlingskrævende stofmisbrug, men som ikke har andre sociale problemer. Der skal kunne vælges mellem mindst to tilbud, hvoraf ét skal være beliggende udenfor kommunen (Servicelovens § 101a).

Det er kommunens pligt at yde rådgivning, sikre brugerinddragelse og yde en helhedsorienteret indsats (servicelovens §§ 10-12, 16 og 81).

Medicinsk behandling finder sted efter sundhedslovens regler (Sundhedsloven § 142).

Bagvedliggende politiske målsætninger og prioriteringer

Social- og Sundhedsudvalget har en målsætning om:

 • at kommunens Rusmiddelcenter skal være let tilgængeligt for både borgere og pårørende, der ønsker hjælp til misbrugsproblemer.
 • at måden, der arbejdes på i Rusmiddelcentret, afspejler kommunens værdigrundlag.

Social- og Sundhedsudvalget har prioriteret, at der kan være en egenbetaling for de borgere, der modtager dag- og døgnbehandling fx transport og kost.

Fremtidig indsats på stofmisbrugsområdet

Rusmiddelcentrets fremtidige indsats på stofmisbrugsområdet vil følge lovgivningen og den nyeste viden på området.

Udarbejdet og godkendt

Kvalitetsstandarden er udarbejdet af Center for Familie, Social- & Beskæftigelse i august 2014, revideret juni 2015.

Godkendt
Kvalitetsstandarden er godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 24. september 2014.
Godkendt med tilføjelser den 25. juni 2015.

Kontaktinformation

Faxe Kommune

Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon
56 20 30 00
E-mail:

Husk at almindelig e-mail ikke bør bruges til fortrolige oplysninger. De bør sendes sikkert som digital post.


Send Digital Post til Faxe Kommune
Husk at have din MitID klar.

Opdateringsdato: 11.04.2022 - 08:05